Algemene voorwaarden

Wie zijn we

Onze website is: https://www.learningdevelopmentcanvas.nl. Het Learning & Development Canvas is een merknaam van Kerne.

Algemene voorwaarden voor de verkoop van een boek en online leeromgeving

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

 • “Verkoper”: Kerne
 • “Koper”: De persoon of entiteit die het boek en/of toegang tot de online leeromgeving koopt.
 • “Boek”: Het fysieke boek of de digitale kopie die te koop wordt aangeboden.
 • “Online leeromgeving”: Het digitale platform waar de leerinhoud wordt gehost en waar de koper toegang toe kan krijgen na aankoop.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de verkoper en de koper met betrekking tot de verkoop van het boek en/of toegang tot de online leeromgeving.

Aanbod en aanvaarding

 • Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de koper, inclusief het voldoen aan eventuele betalingsverplichtingen.

Betaling

 • De koper dient de prijs van het boek en/of toegang tot de online leeromgeving te betalen volgens de opgegeven betalingsmethoden en voorwaarden.
 • De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds gesloten overeenkomsten.

Levering

 • Fysieke boeken worden geleverd op het adres dat de koper heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.
 • Toegang tot de online leeromgeving wordt verleend na ontvangst van betaling en blijft geldig voor de duur zoals aangegeven in het aanbod.

Intellectuele eigendom

 • Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het boek en de online leeromgeving blijven eigendom van de verkoper.
 • De koper verbindt zich ertoe om het boek en de inhoud van de online leeromgeving uitsluitend voor persoonlijk gebruik te gebruiken en mag deze niet verveelvoudigen, distribueren of commercieel exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Garantie

 • De verkoper garandeert dat het boek en de online leeromgeving voldoen aan de redelijke verwachtingen van de koper en aan de beschrijvingen die in het aanbod worden gegeven.
 • De verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele technische problemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de online leeromgeving, tenzij deze te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van de verkoper.

Aansprakelijkheid

 • De verkoper is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het boek en/of de online leeromgeving.
 • De totale aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper is beperkt tot het bedrag dat door de koper is betaald voor het boek en/of toegang tot de online leeromgeving.

Privacy

 • De verkoper verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de koper in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op de website van de verkoper.

Overmacht

De verkoper is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van omstandigheden buiten zijn redelijke controle, zoals natuurrampen, stakingen, brand, technische storingen, etc.

Geschillen en toepasselijk recht

 • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Arnhem.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe bestellingen en aankopen.

Door de aankoop van het boek en/of toegang tot de online leeromgeving bevestigt de koper dat hij/zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat.